Betalingsvoorwaarden

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeuten.
  • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij u als patiënt.
  • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Medicas B.V.
Betalingsvoorwaarden
Medicas B.V. Postbus 6537 4802 HM Breda
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en
behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die
werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. Deze voorwaarden zijn
voorafgaand aan de behandeling, levering en/of dienst aan de cliënt ter hand gesteld.
2. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des
onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij
minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des
onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de
wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
3. Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de
behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor
de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in
rekening te brengen.
4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden
genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de
declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties
welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling
genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand
aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.
5. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de
declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande
schulden.
6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt
zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente
over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt
1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
7. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van
de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever
consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de nieuwe Wet
Incassokosten (excl. BTW):
– Minimumtarief€ 40,-
– 15% over eerste € 2.500,-
– 10% over volgende € 2.500,-
– 5% over volgende € 5.000,-
– 1% over de volgende € 190.000,-
– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke
incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.